Povinné vyloučení

Znění ustanovení § 31 po provedených změnách: § 31 (1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta.

Číst dál: Povinné vyloučení

Práce výchovného poradce

Náplň činnosti výchovného poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Číst dál: Práce výchovného poradce

Minimální preventivní program

Minimální preventivní preventivní program vychází z pokynu MŠMT ČR, čj.: 2006/2007 -51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanu a kyberšikanu, rasismus s jiné formy násilí.

Číst dál: Minimální preventivní program

Práce školního metodika prevence

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Číst dál: Práce školního metodika prevence

Pokyn k postupu při řešení nepřítomnosti žáků ve škole

Základní škola praktická a základní škola speciální,
Krušnohorská 304, Ostrov
/ Pokyn vychází z Metodického pokynu MŠMT, č.j. : 10 194/2002-14 a z postupu MÚ v Ostrově - odboru soc. věcí a zdravotnictví při naplňování zákona č. 422/2003 Sb. o sociální potřebnosti /

  1.  Nepřítomnost žáků své třídy eviduje třídní učitel a vždy k poslednímu dni v měsíci kontroluje MP.

    Číst dál: Pokyn k postupu při řešení nepřítomnosti žáků ve škole

 Logo KV2 logoKK