Pokyn k postupu při řešení nepřítomnosti žáků ve škole

Základní škola praktická a základní škola speciální,
Krušnohorská 304, Ostrov
/ Pokyn vychází z Metodického pokynu MŠMT, č.j. : 10 194/2002-14 a z postupu MÚ v Ostrově - odboru soc. věcí a zdravotnictví při naplňování zákona č. 422/2003 Sb. o sociální potřebnosti /

 1.  Nepřítomnost žáků své třídy eviduje třídní učitel a vždy k poslednímu dni v měsíci kontroluje MP.

   

 2.  Nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka.

 3. Jednorázová nepřítomnost

  Žákova nepřítomnost musí být omluvena do 3. dne; když se tak nestane, kontaktuje třídní učitel rodiče a zároveň o nepřítomnosti informuje MP.

  Z důvodu rychlého vyjasnění nepřítomnosti žáka a zamezení nárůstu neomluvených hodin bude kontakt v prvé řadě navazován telefonicky, a to i opakovaně; pokud se nepodaří takto s rodiči spojit, bude odesláno písemné vyzvání k objasnění nepřítomnosti - když nepřítomnost zůstane neobjasněna informuje metodik prevence odbor dopravně správní s uvedením jak škola nepřítomnost řešila

 4. Opakovaná neomluvená nepřítomnost

  Když se jedná o absenci nastřádanou postupně a ta přesáhne 20 hodin, posílá škola na odbor dopravně správní oznámení, ale vždy s uvedením, co škola dosud k vyřešení situace podnikla. Opakovanou neomluvenou nepřítomnost do 20 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel a MP formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Vyhotovuje se zápis, který zákonný zástupce podepisuje.

 5. Když rodiče omluví nepřítomnost zpětně

 

Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem , a jen v případě, že nepřítomnost přesáhne tři dny školního vyučování; s tímto nařízením musí být rodiče písemně , proti podpisu seznámeni.

 

 pro potřeby školy: když uznáme důvod omluvy, opravíme přehled docházky v TK

 pro potřeby odb.dopr.správního: zašleme nové oznámení, ve kterém vysvětlíme situaci s uvedením, kolik hodin z celkového počtu jsme zpětně omluvili a proč a kolik zůstává neobjasněno

 1.  Při podezření, že rodiče zneužívají své právo třídenní nepřítomnost svých dětí omlouvat, nemusíme tyto omluvy akceptovat, ale musíme dokázat že nepřítomnost je omlouvána skutečně neoprávněně.

 2.  Při déletrvající nepřítomnosti, zašle škola-třídní učitel rodičům doporučeně oznámení, že z důvodu nepřítomnosti nebude patrně možné provést klasifikaci a dále bude postupováno podle zákona č. 2004 Sb./školský zákon/.

 3.  V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, bude předáno hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR.

Na řešení nepřítomnosti žáků ve škole se podílejí třídní učitelé spolu s metodikem prevence, popř. řed.školy.

 Logo KV2 logoKK