Kázeňský řád školy

Třídní učitel i ostatní vyučující jsou povinni včas a prokazatelným způsobem informovat rodiče o zhoršujícím se stavu v kázni žáka a plnění jeho povinností,

včas iniciovat setkání s rodiči, informovat další vyučující, výchovného poradce, případně vedení školy. Učitel nepodceňuje preventivní funkci výchovného působení.

Tento kázeňský řád upravuje způsob postihování žáka při porušení a opakovaném porušování školního řádu. Tento postup je závazný a řídí se jím třídní učitelé při udělování výchovných opatření ve své třídě a všichni ostatní pedagogičtí zaměstnanci při navrhování výchovných opatření třídnímu učiteli nebo pedagogické radě. Jedná-li se o žáka se specifickým postižením v oblastech dotýkajících se jeho kázeňských projevů, řídí se učitel při hodnocení kázně doporučením odborného pracoviště.

Řád vymezuje, která porušení školního řádu jsou považována za drobná a která za závažná. Následuje škála, která určuje míru postihu žáka v závislosti na četnosti a druhu provinění. Daná škála se vztahuje na jedno školní pololetí. Uvedené rozpětí poskytuje třídnímu učiteli i pedagogické radě prostor k individuálnímu a uvážlivému posouzení každého případu. Třídní učitel může mezi postihy zahrnout i porušení jednotlivých ustanovení třídních pravidel, projedná-li tuto možnost s žáky v třídnické hodině.

Třídní učitel seznámí třídu s kázeňským řádem vždy na začátku školního roku nebo při jeho aktualizaci.

Kázeňský řád je závazný pro všechny pedagogické zaměstnance školy.

 

Drobná porušení školního řádu:

nepřezouvání, pozdní příchod do hodiny, navštevování web. stránek s nevhodnými tématy (násilí, sex, terorismus, rasismus, apod.), vykřikování, zapnutý mobil, omezování okolí (křik, běhání, apod.), vulgarity, drzost (dle posouzení učitelem), lež (dle posouzení učitelem)

Závažná porušení školního řádu:

podnapilost, kouření, jiná intoxikace, šikana, podvod (falšování podpisu, přepisování známky v ŽK, apod.), neomluvené hodiny, úmyslné ničení majetku, úmyslné ublížení na zdraví, krádež, recidiva, drzost (dle posouzení učitelem), lež (dle posouzení učitelem)

 Logo KV2 logoKK