Zápis dětí do školy na školní rok 2015/2016

ve dnech 15. a 16. ledna 2015 od 14.30 do 17.00 hod

                     v budově školy: Krušnohorská 304

► do 1. ročníku základní školy,

► do přípravné třídy základní školy.

Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov

poskytuje vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Při zápisu se nenásilnou formou zjišťuje úroveň znalostí dítěte, např.:

• jméno, příjmení, bydliště, věk, jména a povolání rodičů, jména sourozenců; 

• orientace v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu); 

• recitace básně, zazpívání písně, namalování lidské postavy; 

• barvy a tvary (základní barvy - červená, modrá, zelená, žlutá, černá; geometrické tvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh); 

• řešení problému, např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů vyrobených z plastu, dřeva či papíru. 

Pro školní rok 2015/2016 budou přijímány děti narozené v tomto období:

Přípravná třída základní školy

- děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010

- děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009 s 1. odkladem povinné školní docházky;

1. třída základní školy

- děti narozené od 1.1.2010 do 31.6.2010 – pouze na základě doporučení PPP nebo SPC a odborného lékaře - pro nadané děti;

- děti narozené od 1.9.2009 do 31.12.2009 – pouze na základě doporučení PPP nebo SPC - pro děti s přirozeným odkladem;

- děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009 – přirozený nástup do školy;

- děti narozené od 1.9.2007 do 31.8.2008s 1. odkladem povinné školní docházky; 

- děti narozené od 1.9.2006 do 31.8.2007 s 2. odkladem povinné školní docházky;

 

Povinnost školní docházky (§ 36, odst. 3 školského zákona):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 

Základní škola 

-  vhodná pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, vadami řeči či jinými speciálními vzdělávacími potřebami, např. i se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Pro přijetí žáků se zdravotním postižením je nutné doporučení ze školského poradenského zařízení. Pro přijetí žáků se zdravotním znevýhodněním je nutné písemné potvrzení lékaře + doporučení ze školského poradenského zařízení (tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny).

Přípravné třídy základní školy

- vhodné pro děti ve věku před zahájením školní docházky a s odkladem povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání předchází případným neúspěšným začátkům ve školní povinné docházce.

Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd budou děti a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu.

 

Soubory ke shlédnutí:
FileDescriptionFile size
Download this file (zapis-do-prvnich-trid-2015-16.pdf)zapis-do-prvnich-trid-2015-16.pdf 166 kB
 Logo KV2 logoKK